Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie - ZBORNÍK PRÍSPEVKOV

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov organizovala 31. mája 2017 v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu - Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí.

Svojou prítomnosťou nás poctilo viac ako 100 účastníkov a na sympóziu vystúpilo s príspevkom viac ako 20 prednášateľov zo Slovenska, Českej republiky a Ruska. Odborníci z oblasti oceňovania, stavebníctva, ekonómie, strojárstva, bankového sektora, práva či realitného trhu svojimi podnetnými príspevkami poukázali na aktuálne trendy v oceňovaní a aplikácii oceňovacích prístupov ako aj na „pokrivkávajúcu“ domácu legislatívu v tejto oblasti.

Výsledkom konferencie bola nielen diskusia prítomných v rámci spoločenských častí konferencie, ale aj zborník obsahujúci príspevky prednášateľov. Zborník (v obmedzenom množstve) je možné zakúpiť aj dodatočne.

Objednávka zborníka

Pripomienky k predbežnej informácii k návrhu zákona o znalcoch

Dňa 1.2.2017 zverejnilo MS SR predbežnú informáciu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Medzirezortné pripomienkové konanie predbežnej informácie trvalo od 1.2.2017 do 14.2.2017.

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov v stanovenej lehote podala k predbežnej informácii pripomienky, ktorých znenie nájdete nižšie:

Pripomienky k predbežnej informácii k návrhu zákona o znalcoch