Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Hromadná pripomienka k novele zákona č. 382/2004 Z.z.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov pripravila k novele zákona o znalcoch hromadnú pripomienku.

Predmetom pripomienky je predovšetkým zlepšenie právneho postavenia znalcov alebo aspoň zachovanie súčasného postavenia tak, aby novelou nedošlo k jeho zhoršeniu. Celkovo bolo spracovaných 29 pripomienok, v ktorých boli zohľadnené aj pripomienky doručené od našich členov.

Návrh SKOHMaZ smeruje najmä:

1. k zrušeniu inštitútu overovania odbornej spôsobilosti znalcov 
2. k zabráneniu vyčiarknutia znalcov 2 roky po nástupe na dôchodok
3. k zníženiu doby archivácie posudkov na 5 rokov namiesto 20 rokov, ktorú navrhuje ministerstvo
4. k zachovaniu možnosti odmietnuť vykonať úkon v prípade, že zadávateľ (akýkoľvek) nezložil preddavok na znalečné
5. k zachovaniu 1 ročnej subjektívnej lehoty na "potrestanie znalca" namiesto 2 ročnej, ktorú navrhuje ministerstvo.

Pripomienku si môžete celú prečítať a podporiť na:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/449/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-2169462

Podrobný postup na podporu hromadnej pripomienky nájdete tu. Hromadnú pripomienku nie je možné podporiť iným spôsobom.

Cele to trvá cca 2 minúty a je to anonymné.

​Za podporu vopred ďakujeme!

Pripomienky k predbežnej informácii k návrhu zákona o znalcoch

Dňa 1.2.2017 zverejnilo MS SR predbežnú informáciu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Medzirezortné pripomienkové konanie predbežnej informácie trvalo od 1.2.2017 do 14.2.2017.

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov v stanovenej lehote podala k predbežnej informácii pripomienky, ktorých znenie nájdete nižšie:

Pripomienky k predbežnej informácii k návrhu zákona o znalcoch