Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie - ZBORNÍK PRÍSPEVKOV

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov organizovala 31. mája 2017 v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu - Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí.

Svojou prítomnosťou nás poctilo viac ako 100 účastníkov a na sympóziu vystúpilo s príspevkom viac ako 20 prednášateľov zo Slovenska, Českej republiky a Ruska. Odborníci z oblasti oceňovania, stavebníctva, ekonómie, strojárstva, bankového sektora, práva či realitného trhu svojimi podnetnými príspevkami poukázali na aktuálne trendy v oceňovaní a aplikácii oceňovacích prístupov ako aj na „pokrivkávajúcu“ domácu legislatívu v tejto oblasti.

Výsledkom konferencie bola nielen diskusia prítomných v rámci spoločenských častí konferencie, ale aj zborník obsahujúci príspevky prednášateľov. Zborník (v obmedzenom množstve) je možné zakúpiť aj dodatočne.

Objednávka zborníka

1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov organizuje 31. mája 2017 v Bratislave 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie - Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí.

 Odborná konferencia je platformou pre stretnutie

 • znalcov a odhadcov pôsobiacich v odvetviach súvisiacich s problematikou ohodnocovania majetku;
 • výskumných a pedagogických pracovníkov stredných odborných a vysokých škôl pôsobiacich v odvetviach súvisiacich s problematikou ohodnocovania majetku;
 • výrobcov, dodávateľov a odberateľov pomôcok v problematike ohodnocovania majetku. 

Hlavné obsahové tézy konferencie

 1. Ohodnocovanie majetku v SR a v medzinárodnom prostredí.
 2. Znalec ca odhadca – postavenie v SR a v iných štátoch sveta.
 3. Profesijné a odborné organizácie pre ohodnocovanie majetku v SR a vo svete.
 4. Problematika nákladového princípu ohodnotenia majetku v SR a vo svete.
 5. Problematika výnosového princípu ohodnotenia majetku v SR a vo svete.
 6. Problematika porovnávacieho princípu ohodnotenia majetku v SR a vo svete.
 7. Problematika kombinovaného princípu ohodnotenia majetku v SR a vo svete.
 8. Aplikačné skúsenosti a problémy odbornej a znaleckej činnosti v civilnom súdnom konaní v SR.
 9. Transferové oceňovanie a ohodnocovanie medzi spriaznenými subjektmi v SR a vo svete.
 10. Námety / návrhy pre zmeny legislatívnych predpisov súvisiacich s ohodnocovaním majetku v SR.

Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

FORMÁT PRÍSPEVKU DO ZBORNÍKA

PROGRAM