Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Hromadná pripomienka k novele zákona č. 382/2004 Z.z.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov pripravila k novele zákona o znalcoch hromadnú pripomienku.

Predmetom pripomienky je predovšetkým zlepšenie právneho postavenia znalcov alebo aspoň zachovanie súčasného postavenia tak, aby novelou nedošlo k jeho zhoršeniu. Celkovo bolo spracovaných 29 pripomienok, v ktorých boli zohľadnené aj pripomienky doručené od našich členov.

Návrh SKOHMaZ smeruje najmä:

1. k zrušeniu inštitútu overovania odbornej spôsobilosti znalcov 
2. k zabráneniu vyčiarknutia znalcov 2 roky po nástupe na dôchodok
3. k zníženiu doby archivácie posudkov na 5 rokov namiesto 20 rokov, ktorú navrhuje ministerstvo
4. k zachovaniu možnosti odmietnuť vykonať úkon v prípade, že zadávateľ (akýkoľvek) nezložil preddavok na znalečné
5. k zachovaniu 1 ročnej subjektívnej lehoty na "potrestanie znalca" namiesto 2 ročnej, ktorú navrhuje ministerstvo.

Pripomienku si môžete celú prečítať a podporiť na:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/449/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-2169462

Podrobný postup na podporu hromadnej pripomienky nájdete tu. Hromadnú pripomienku nie je možné podporiť iným spôsobom.

Cele to trvá cca 2 minúty a je to anonymné.

​Za podporu vopred ďakujeme!

1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov organizuje 31. mája 2017 v Bratislave 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie - Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí.

 Odborná konferencia je platformou pre stretnutie

 • znalcov a odhadcov pôsobiacich v odvetviach súvisiacich s problematikou ohodnocovania majetku;
 • výskumných a pedagogických pracovníkov stredných odborných a vysokých škôl pôsobiacich v odvetviach súvisiacich s problematikou ohodnocovania majetku;
 • výrobcov, dodávateľov a odberateľov pomôcok v problematike ohodnocovania majetku. 

Hlavné obsahové tézy konferencie

 1. Ohodnocovanie majetku v SR a v medzinárodnom prostredí.
 2. Znalec ca odhadca – postavenie v SR a v iných štátoch sveta.
 3. Profesijné a odborné organizácie pre ohodnocovanie majetku v SR a vo svete.
 4. Problematika nákladového princípu ohodnotenia majetku v SR a vo svete.
 5. Problematika výnosového princípu ohodnotenia majetku v SR a vo svete.
 6. Problematika porovnávacieho princípu ohodnotenia majetku v SR a vo svete.
 7. Problematika kombinovaného princípu ohodnotenia majetku v SR a vo svete.
 8. Aplikačné skúsenosti a problémy odbornej a znaleckej činnosti v civilnom súdnom konaní v SR.
 9. Transferové oceňovanie a ohodnocovanie medzi spriaznenými subjektmi v SR a vo svete.
 10. Námety / návrhy pre zmeny legislatívnych predpisov súvisiacich s ohodnocovaním majetku v SR.

Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

FORMÁT PRÍSPEVKU DO ZBORNÍKA

PROGRAM