Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie - ZBORNÍK PRÍSPEVKOV

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov organizovala 31. mája 2017 v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu - Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí.

Svojou prítomnosťou nás poctilo viac ako 100 účastníkov a na sympóziu vystúpilo s príspevkom viac ako 20 prednášateľov zo Slovenska, Českej republiky a Ruska. Odborníci z oblasti oceňovania, stavebníctva, ekonómie, strojárstva, bankového sektora, práva či realitného trhu svojimi podnetnými príspevkami poukázali na aktuálne trendy v oceňovaní a aplikácii oceňovacích prístupov ako aj na „pokrivkávajúcu“ domácu legislatívu v tejto oblasti.

Výsledkom konferencie bola nielen diskusia prítomných v rámci spoločenských častí konferencie, ale aj zborník obsahujúci príspevky prednášateľov. Zborník (v obmedzenom množstve) je možné zakúpiť aj dodatočne.

Objednávka zborníka

Vitajte na stránke Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie, ktorého cieľom je presadzovať a brániť spoločné i individuálne záujmy svojich členov.

Členstvo v SKOHMaZ je určené najmä znalcom a odborníkom zaoberajúcim sa odhadom hodnoty majetku.

Legislatívne prostredie, v ktorom naši členovia pôsobia, považujeme za nesmierne dôležité, preto je našim záujmom aj aktívna účasť v procese prípravy právnych prepisov upravujúcich najmä výkon znaleckej činnosti ako aj ďalších predpisov upravujúcich odhad hodnoty majetku.

Jednou z našich priorít je tiež vzdelávanie našich členov, čím chceme prispieť k zvyšovaniu ich kvalifikácie a prehlbovaniu ich vedomostí a znalostí. Vzhľadom na celospoločenský význam znaleckej činnosti veríme, že naše aktivity budú napomáhať zvyšovaniu kvality v tejto oblasti.