Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Stanovy

Stanovy sú základným dokumentom Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov. Ich obsah vytvára základný rámec fungovania združenia, ustanovujú spôsob vzniku a zániku členstva, základné práva a povinnosti členov, výšku členských poplatkov, mechanizmus kreovania orgánov, hospodárenie komory a stanovujú ciele, ktoré bude Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov dosahovať.

Kompletné znenie Stanov