Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Konferencia členov

Konferencia členov je najvyšším orgánom Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov - SKOHMaZ. Tvoria ju všetci členovia SKOHMaZ. Konferencia volí ostatné orgány SKOHMaZ a rozhoduje o všetkých základných otázkach týkajúcich sa činnosti SKOHMaZ a jej členov. Každý člen SKOHMaZ má právo zúčastniť sa na Konferencii a podieľať sa na rozhodovaní v súlade so Stanovami. 

Konferencia členov vykonáva svoju pôsobnosť najmä v týchto oblastiach: 

  • volí a odvoláva členov Prezídia, Revíznej komisie a členov ostatných orgánov,
  • rozhoduje o zmene stanov,
  • môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie Prezídia,
  • schvaľuje vnútorné predpisy SKOHMaZ,
  • schvaľuje pravidlá nakladania s majetkom SKOHMaZ,
  • schvaľuje rozpočet SKOHMaZ,
  • rozhoduje o zrušení a zániku SKOHMaZ,
  • rozhoduje o zlúčení s iným združením alebo o delegovaní niektorých svojich právomocí na iný orgán alebo organizáciu.

Bližšie informácie o Konferencii členov nájdete v Stanovách.