SKOHMaZ - verejné

text ...


Stanovy sú základným dokumentom Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov. Ich obsah vytvára základný rámec fungovania združenia, ustanovujú spôsob vzniku a zániku členstva, základné práva a povinnosti členov, výšku členských poplatkov, mechanizmus kreovania orgánov, hospodárenie komory a stanovujú ciele, ktoré bude Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov dosahovať.

Kompletné znenie StanovKonferencia členov je najvyšším orgánom Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov - SKOHMaZ. Tvoria ju všetci členovia SKOHMaZ. Konferencia volí ostatné orgány SKOHMaZ a rozhoduje o všetkých základných otázkach týkajúcich sa činnosti SKOHMaZ a jej členov. Každý člen SKOHMaZ má právo zúčastniť sa na Konferencii a podieľať sa na rozhodovaní v súlade so Stanovami. 

Konferencia členov vykonáva svoju pôsobnosť najmä v týchto oblastiach: 

  • volí a odvoláva členov Prezídia, Revíznej komisie a členov ostatných orgánov,
  • rozhoduje o zmene stanov,
  • môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie Prezídia,
  • schvaľuje vnútorné predpisy SKOHMaZ,
  • schvaľuje pravidlá nakladania s majetkom SKOHMaZ,
  • schvaľuje rozpočet SKOHMaZ,
  • rozhoduje o zrušení a zániku SKOHMaZ,
  • rozhoduje o zlúčení s iným združením alebo o delegovaní niektorých svojich právomocí na iný orgán alebo organizáciu.

Bližšie informácie o Konferencii členov nájdete v Stanovách.


Prezídium je výkonným orgánom Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov - SKOHMaZ. Rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú stanovami alebo iným vnútorným predpisom zverené inému orgánu SKOHMaZ. Prezídium riadi činnosť SKOHMaZ medzi Konferenciami členov s výnimkou vecí, o ktorých si vyhradila rozhodovanie Konferencia členov. Prezídium má päť členov, ktorých volí Konferencia členov na trojročné funkčné obdobie.

Slovenskú Komoru Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov navonok zastupuje Prezident, v prípade jeho neprítomnosti Viceprezident. Prezidenta a Viceprezidenta zo svojich členov volí Prezídium.

Súčasné zloženie Prezídia

Prezident

Ing. Miloslav Ilavský, PhD.      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Viceprezident

JUDr. Marián Kačur                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Členovia Prezídia

Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.

Ing. Ján Londák, PhD.

Ing. Rastislav Jurina, PhD.

 


Revízna komisia je dozorným a kontrolným orgánom, ktorého úlohou je najmä kontrola činnosti Prezídia z hľadiska zákonnosti a súladu s predpismi SKOHMaZ a uzneseniami Konferencie členov, ako aj kontrola hospodárenia SKOHMaZ. Revízna komisia má troch členov, ktorých volí Konferencia členov na trojročné funkčné obdobie. Na čele Revíznej komisie stojí predseda, ktorého zo svojich členov volí Revízna komisia.


Súčasné zloženie Revíznej komisie


Predseda

Ing. Vladimír Rýs       Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Členovia

Ing. Daniela Lecká

Ing. Ján Pavlík

 


Podkategórie

Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy