O nás

Stanovy

Stanovy sú základným dokumentom Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov. Ich obsah vytvára základný rámec fungovania združenia, ustanovujú spôsob vzniku a zániku členstva, základné práva a povinnosti členov, výšku členských poplatkov, mechanizmus kreovania orgánov, hospodárenie komory a stanovujú ciele, ktoré bude Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov dosahovať.

Kompletné znenie StanovImage

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy