O nás

Ciele

Cieľom Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je:

 • aktívne sa podieľať na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich najmä výkon znaleckej činnosti ako aj ďalších predpisov upravujúcich odhad hodnoty majetku prípadne iných s tým súvisiacich právnych predpisov,
 • spolupráca s orgánmi verejnej správy, štátnymi orgánmi a inými subjektmi pri zdokonaľovaní a zjednocovaní postupov používaných v znaleckej praxi a pri ohodnocovaní majetku,
 • presadzovať a brániť spoločné i individuálne záujmy svojich členov vo vzťahoch s partnerskými organizáciami, orgánmi verejnej správy a štátnymi orgánmi,
 • vytvoriť a dlhodobo aktualizovať informačné databázy a metodické materiály pre aktuálnu prax v profesii,
 • vytvoriť podmienky pre spoluprácu a nadviazať pracovné kontakty s domácimi i zahraničnými profesijnými organizáciami,
 • organizovať a sprostredkovávať školiace programy, študijné pobyty, odborné stáže a ďalšie vzdelávanie v oblasti znaleckej činnosti a ohodnocovania majetku, podieľať sa na rozvoji kvalitatívneho rastu svojich členov pri ich činnosti v súvislosti s ohodnocovaním majetku a so znaleckou činnosťou,
 • organizovať a podieľať sa alebo spolupodieľať sa na kontrolnej, vzdelávacej, odbornej,vedeckej a výskumnej činnosti v oblasti znaleckej činnosti a ohodnocovania majetku.

Uvedené ciele Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov napĺňa najmä:

 • konzultačnou a poradenskou činnosťou,
 • publikačnou, informačnou a vzdelávacou činnosťou,
 • medzinárodnou spoluprácou, organizovaním spoločenských akcií, odborných konferencií, kultúrnych podujatí a iných akcií,
 • vytvorením podmienok pre výmenu informácií, skúseností a poznatkov z praxe,
 • účasťou svojich členov v poradných alebo kontrolných orgánoch verejnej správy, štátnych orgánov a iných subjektoch zaoberajúcich sa znaleckou činnosťou alebo činnosťou súvisiacou s ohodnocovaním majetku,
 • poskytnutím pomoci členom vo forme poradenstva a konzultácii v prípade konaní smerujúcich k preskúmavaniu činnosti znalca/odhadcu,
 • vyvíjaním ďalších aktivít smerujúcich k napĺňaniu cieľov SKOHMaZ.

Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy